VVD is op hoofdlijnen tevreden met de begroting 2016

De VVD staat niet alleen voor investeringen in economie en bereikbaarheid, maar ook voor een bestuur dat transparant is, verantwoordt en verantwoordelijkheid neemt inzake maatschappelijke ontwikkelingen. Over dat laatste punt: de huidige instroom van asielzoekers is een uitdaging voor onze samenleving. Voor echte vluchtelingen is altijd, zij het tijdelijk, plaats. Alhoewel in eerste instantie de opvang een zaak is voor Rijk en gemeenten, conformeren wij ons naar de landelijke overheid, ook als die een hulpvraag stelt. Wel dienen we ons bewust te zijn van de oprechte zorgen die bij onze inwoners leven. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.

Een transparant bestuur dat verantwoordt. Waarbij regelgeving en procedures vanuit de overheid nimmer een doel kunnen zijn, maar hoogstens een middel en dan het liefst zo weinig mogelijk.

Teveel regels, teveel overheid, is schadelijk voor groei en voor de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners.

Vandaar ook dat de VVD het belangrijk vindt dat sterk wordt ingezet op het omgevingsplan dat uitgaat van uitnodigingsplanologie en dat inspeelt op een veranderende samenleving en economie. Niet star maar ruimte geeft aan ondernemen. Een flexibel omgevingsplan. Vergelijk het met een bestemmingsplan, waarbij een ruimte meerdere bestemmingen kan krijgen. Werkt het ene niet dan doe je wat anders, zonder allerlei nodeloze bureaucratische, langzame, procedures.

Tot de vaststelling van het omgevingsplan zullen we op vele manieren flexibiliteit moeten gaan creëren.

In de praktijk merk je vaak dat visies en plannen te weinig leiden tot actie en resultaten. Soms lopen goede initiatieven vast in op zich goedbedoelde procedures, die echter in de praktijk het tot stand komen van initiatieven vanuit de markt in de weg staan.

De VVD vraagt U om een inventarisatie van alle bestaande regelgeving vanuit PS bovenop landelijke en Europese regelgeving. Dan gaan we kijken wat we kunnen schrappen. Ik kom daar later nog op terug.

In dit kader kijkt de VVD uit naar de nieuwe VFL (Verordening Fysieke Leefomgeving), en met name ook regels EHS. Die flevolandse EHS- regels zijn juist bedoeld om de ontwikkelprovincie Flevoland niet vast te laten lopen (voorkomen op slot zetten provincie c.q. te duur maken nieuwe ontwikkelingen).

Wanneer komt GS daarmee naar de Staten?

Nu ik toch bij ruimte en natuur ben, wil ik kort ingaan op de Oostvaardersplassen.

Los van feit dat we een nieuwe Staatssecretaris hebben, heb ik de vraag aan GS wanneer wij over Oostvaardersplassen  gaan praten. Eerst over de randvoorwaarden om beheer inclusief Grote grazers over te krijgen, namelijk taken inclusief bijbehorende financiën. In tweede instantie over hoe we zelf het beheer vanaf 2016 gaan doen.

VVD wil beleefbare en toegankelijke Oostvaardersplassen met flora en fauna en een goede biodiversiteit.

De economie trekt aan, maar in Flevoland moet dat nog een tandje hoger: zie de werkloosheidscijfers, maar ook het coalitieakkoord.

We denken graag mee met GS om dat te gaan realiseren. Zo nodig zullen we zelf met initiatieven komen.

GS geeft aan dat er een integrale economische visie ontwikkeld wordt voor de langere termijn voor een blijvende positieve economische ontwikkeling. (hele volzin !). Daar zou je niets tegen kunnen hebben, maar de VVD vraagt zich af of we niet de ec agenda uit 2013 moeten actualiseren i.p.v. weer een nieuwe visie. Veel uit de oude nota is nog actueel.

Ook worden onderzoeken aangekondigd die tot doel hebben om inzicht te krijgen wat nodig is om de economie in Flevoland te verstevigen.

Vraag: wanneer komen die resultaten dan beschikbaar ?

Bovendien is tempo nodig, geen nieuw schrijfwerk.
Investeren in innovatieve ontwikkelingen.
Doen i.p.v. praten ! De hand aan de ploeg in 2016. Graag uw reactie.

Het lijkt een beetje op rapporten, rapporten en onderzoeken, net zoals procedures en regels, maar we moeten aan de slag.

In dit kader ook de goede dingen noemen: Investeren in Vliegveld, Flevokust zijn voor de VVD belangrijk en die zijn kansrijk. Kortom, geld vrijmaken voor investeren in logistieke knooppunt, maar ook investeren in Roggebot en het platteland. Bijv. de agrarische sector verdient ruim baan om te groeien, inclusief intensieve veehouderij en ruim baan voor nevenactiviteiten. Geen regels om het slot te zetten.

In dit kader pleit de VVD , naast de inventarisatie, voor een overbodigheidstoets op bestaande regelgeving en experimenten met regelvrije gebieden.

Graag uw toezegging om daar in 2016 echt werk van te maken.

OMFL krijgt vlgs GS een nieuw takenpakket gebaseerd op de visie zodat zij uitvoering kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma. We zijn al jaren bezig met herpositionering van de OMFL en ons geduld begint op te raken. Ook de OMFL heeft recht op  duidelijkheid.

De VVD pleit ervoor om de OMFL meer te laten lijken en om te vormen naar een echte ontwikkelingsmaatschappij zoals in andere provincies zoals de BOM in Brabant, dan wel vergelijkbaar met werkwijze van het techno- of MKB-fonds. Dat betekent dat de VVD middelen bij OMFL wil neerzetten om kansrijke initiatieven van de grond te krijgen (start up’s etc).Graag uw reactie.

V.w.b. investeringen: VVD wil Zuiderzeelijngelden breed inzetten voor ec. ontwikkeling in Noordelijke Flevoland op het gebied van hightech innovatie agrarische sector en voedselvoorziening.

Vitaal platteland is belangrijk: daar hoort ook aandacht bij voor maatwerk m.b.t. Openbaar Vervoer, zoals vraaggericht OV. 

Als VVD zien we de invulling graag tegemoet. Ik breng in herinnering dat  de gereserveerde gelden voor de kwaliteitsimpuls OV nog niet zijn besteed.

Over sturing en transparantie gesproken: In de programmabegroting wordt per onderwerp gewerkt met doelen, activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen. Daarin wordt op veel terreinen concreetheid en prestatieindicatoren gemist. Je moet dus weten wanneer iets nou goed gegaan is en wanneer toch niet.

Bij de behandeling zomernota hebben we het er al over gehad.

Een zomernota eind oktober in PS geeft geen sturingsmogelijkheden meer voor de rest van het jaar. De VVD pleit voor een verantwoording tot bijvoorbeeld 1 mei die voor de zomer in PS wordt besproken. Dan kun je er nog wat mee.

De maatschappij zit niet stil en willen we iets relevants kunnen betekenen, dan moeten we niet steeds achter de feiten aan lopen.  Dus een rapportagemoment die ook tijdig en relevant is, zodat we maatschappelijk leiderschap kunnen tonen.

Graag gaan we met Ph in gesprek over dit onderwerp evenals ZBB, want dat gaan deze periode doorzetten.

Doel van dit alles is om transparantie te hebben, in het kader van wat willen we bereiken, wat geven we eraan uit en wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost. Daar heeft de burger recht op. Het is belastinggeld.

U stelt dat Flevoland een effectief bestuur nodig heeft. Da’s juist en dat op alle niveau’s. De VVD pleit daarom voor een bestuurskrachtmeting van zowel onze Provincie als van onze gemeenten.

Graag uw reactie.

M.b.t. de beslispunten: VVD gaat akkoord, maar heeft een probleem met beslispunt inzake bedrijfsvoering: hier moet nog verder over worden gesproken, dus op voorhand nu niet akkoord met beslispunt 2d en 9.

Graag reactie van GS.

Voorzitter, ik rond af: verantwoordelijkheid nemen voor een goed Openbaar Bestuur, transparantie & investeren in economie en infra. Dat is voor de VVD Flevoland belangrijk en daar toetsen we GS dan ook op.

 VVD-fractie: 11 november 2015