VVD-fractie stelt vragen over de resultaten van de stichting DE-on

Twee jaar na de start van DE-on is het voor de VVD-fractie gissen naar de resultaten die tot nu toe zijn behaald; ook is de VVD benieuwd of projecten geleid hebben tot de beoogde versterking van de lokale economie. Kortom: ligt DE-on op schema en krijgt de provincie waar voor haar geld?

In 2009 is in Provinciale Staten van Flevoland een motie aangenomen om de opbrengsten uit de verkoop van de Essent/Nuon aandelen (€ 6,5 miljoen) op een revolverende manier in te zetten voor de energietransitie. In 2013 is uitvoering gegeven aan  de motie. Deze heeft geleid tot het door de provincie Flevoland doen oprichten van de  stichting DE-on.

 

Doel van de stichting DE-on is het versnellen van de energietransitie en daarmee het versterken van de lokale economie. DE-on houdt zich bezig met het ontwikkelen en financieren van projecten gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in die delen van de markt die zich autonoom of traag ontwikkelen. DE-on fungeert daarbij als aanjager. Zodra een project eenmaal operationeel is, kunnen de aangewende middelen weer geïnvesteerd worden in nieuwe projecten.

 

De VVD heeft recent vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten om op korte termijn Provinciale Staten van Flevoland nader te informeren over de bestedingen en behaalde resultaten van DE-on.