Ontwikkelingen bij Waterschap Zuiderzeeland

Sinds het aantreden van het nieuwe Algemeen Bestuur - waar ik samen met collega Anne Kolmer voor de VVD deel van uit maak - is een Bestuursprogramma gemaakt. Half oktober was de Algemene Vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland. Het betrof een thematische vergadering, in het teken van het Bestuursprogramma en de komende begroting 2016-2019.

Het bevat de grondhouding van waaruit het nieuwe bestuur zijn waterschapstaken wil uitvoeren en de hoofdlijnen van beleid, dat het college van Dijkgraaf en Heemraden wil voeren. Tijdens de onderhandelingen afgelopen voorjaar hebben we ons sterk gemaakt om veel van de programmapunten van de VVD hierin terug te kunnen zien.

http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/bestuursprogramma/

Het bijzondere van dit programma is dat het unaniem is vastgesteld. Dat verhoogt de slagkracht. Daarnaast ligt nadruk op samenwerking met gemeenten, provincie en bewoners. Dat verhoogt betrokkenheid en is efficiënt.  Het Bestuur zelf richt zich op de hoofdlijnen van beleid, (‘wat’ willen we bereiken, en niet zozeer ‘hoe’).

Een duidelijke focus is aangelegd op doelen als:
-    excellente dienstverlening,
-    financieel gezond
-    operationele samenwerking met Gemeentes en Provincie,
maar ook:
-    kostenreductie (bijv. -12,5% in 2020 voor het programma schoon water),
-    innovatie (slibbehandeling Tollebeek, decentrale zuivering, grondstofterugwinning)
-    energiebesparing (m.n. bij gemalen)
-    participatie in beheer en onderhoud van het watersysteem
-    voorbereiding op de nieuwe veiligheidsnormering
-    etc.

Duurzaamheid en Innovatie zijn centrale begrippen in de aanpak van de vele onderwerpen. Voorop in die aanpak staan ‘minimaal sluitende business cases’ met meetbare, verifieerbare doelstellingen, vooral als het gaat om duurzame initiatieven.
Het waterschap schuwt een initiërende rol – veelal in samenwerking met derden – niet.
 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft het Bestuursprogramma uitgewerkt in aktielijnen en begroot in een concept begroting 2016-2019, waarbij de extra inspanningen als ook de economische effecten zijn meegenomen.

Dat alles leidt vooralsnog tot een gemiddeld gelijkblijvende lastendruk in 2016, en een iets lager begrotingstotaal. In een volgende Algemene Bestuursvergadering zal de begroting worden vastgesteld. Daarover later meer. Het is goed om te zien dat het nieuwe Bestuur met het College een bruisende samenwerking heeft ingezet!