VVD Statenfractie stelt vragen inzake snel internet platteland

De afgelopen weken zijn in verscheidene nieuwsbladen berichten verschenen over “ snel internet op het platteland” (zie o.a. De Telegraaf van zaterdag 15 augustus.). Afgelopen maandag sprak ook de Voorzitter van de PO-raad, mw Den Besten, zich uit voor snel internet in de buitengebieden i.v.m. steeds meer digitaal onderwijs op de basisscholen, terwijl meer dan de helft van de basisscholen nog niet over (snel) internet zouden beschikken.

De afgelopen weken zijn in verscheidene nieuwsbladen berichten verschenen over “ snel internet op het platteland” (zie o.a. De Telegraaf  van zaterdag 15 augustus.).
Afgelopen maandag sprak ook de Voorzitter van de PO-raad, mw Den Besten, zich uit voor snel internet in de buitengebieden i.v.m. steeds meer digitaal onderwijs op de basisscholen, terwijl meer dan de helft van de basisscholen nog niet over (snel) internet zouden beschikken.

Uit de berichten blijkt ook dat initiatiefnemers mogelijkheden zien om op korte termijn over te gaan tot aanleg van o.a. glasvezel.

Op 17 september 2014 heeft de VVD-fractie , bij monde van Irene van Hooff, een motie ingediend - die breed werd gesteund – waarin aan GS wordt gevraagd een programma van eisen te definiëren waarmee marktpartijen een voorstel (business case)  kunnen maken en dit aan PS voor te leggen.

Overweging bij de motie was o.a. dat alle Flevolanders toegang dienen te hebben tot snel internet, terwijl dit op dit moment slechts 70 % is.

Omdat er nog steeds geen reactie is van het College en de termijn uit de motie ruimschoots is verstreken heeft de VVD vragen gesteld aan het College van GS.

Andere provincies zijn inmiddels al gesprekken begonnen met marktpartijen.

Voor de VVD is niet alleen belangrijk dat “snel” internet wordt aangelegd, maar ook dat dit toekomstbestendig is omdat de techniek snel voortschrijdt.

De VVD wil in september of oktober in de commissie duurzaamheid over dit onderwerp van gedachten wisselen met de portefeuillehouder.

VVD-fractie Provinciale Staten Flevoland.

Jan de Reus / 18 augustus 2015

Hieronder de gestelde vragen aan het College van GS.

    Bent U bekend met de berichtgeving in de diverse bladen?
    Bent U bekend met de nota van de PO-raad ? Zo ja, kunt U deze aan Provinciale Staten ter beschikking stellen.
    Wat is de stand van zaken met betrekking tot uitwerking van de motie van 17 september 2014 van de VVD-fractie?
    Er zijn initiatieven in Noordelijk Flevoland en in de NOP voor toepassing van een greennet systeem. Draadloos. Bent U daarmee bekend?
    Wat is de stand van zaken van het overleg met de gemeenten NOP, Dronten, Zeewolde en Lelystad?
    Bent U in overleg met de diverse partijen zoals kabelmaatschappijen, investeringsfondsen zoals CIF (zie ook gedeputeerde Van Dijck uit Gelderland).
    Heeft u een beeld van de investeringskosten en de bijdragen die haalbaar zijn bij de gebruikers.
    In hoeverre heeft Uw college onderzoek gedaan naar Europese subsidiemogelijkheden?
    Wanneer komt U met een nader voorstel naar de commissie Duurzaamheid?