Begrotingsbehandeling 2020; gedeputeerde Staten is goed uit de startblokken gekomen!

Afgelopen woensdag hebben wij de door GS voorgestelde begroting voor het jaar 2020 behandeld en goedgekeurd. De eerste begroting van dit net gevormde college na de verkiezingen van dit jaar.

De VVD is tevreden met de vertaling van de wijze waarop het Coalitieakkoord is vertaald naar de begroting. Een eerste en duidelijke stap naar een economisch sterker en bereikbaarder Flevoland.


De VVD ziet de versterking van economische ontwikkelingen gelukkig terug in de begroting; de Maritieme Servicehaven ligt op stoom; de komst van het MITC bij Marknesse zal een bijdrage leveren in ontwikkelingen van duurzame innovatieve technologie. Als VVD volgen wij die ontwikkelingen met belangstelling.

 

Smart mobility zien wij hierbij als een onderdeel van mogelijkheden voor de ontsluiting van het noordelijk deel van de provincie, waarbij wat ons betreft ‘maatwerk’ het adagium is! 


Wat ons betreft is de randvoorwaarde wel dat Lelystad Airport zo snel mogelijk open gaat, dit komt zowel de arbeidsmarkt als de regionale economische ontwikkeling ten goede.

 

Hoewel wij over het algemeen zeer tevreden zijn met deze begroting, hebben wij wel zorgpunten die wij toch willen benoemen.


Waar wij ons zorgen over maken is de medische zorg in de eigen omgeving. Na het faillissement van de MC groep vinden wij dat die wel gegarandeerd moet zijn, nu en in de toekomst. Wat ons betreft zijn innovaties binnen de zorg een kans voor Flevoland. Wij blijven op de hoogte van de stand van zaken en de ontwikkelingen. Wij zijn blij met de door ons voorgestelde informant om ons op de hoogte te houden, waarbij wij vooral vooruit willen kijken in plaats van achterom.       

 

De afgelopen weken zagen wij ons geconfronteerd met de stikstofproblematiek. Dat Flevoland niet op slot is gegaan juichen wij toe. Het kabinet heeft deze week een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Wat gaan deze maatregelen betekenen voor Flevoland? Want, de oproep van de premier is: “Doorgaan met wat wel kan!” Het afgeven van vergunningen heeft voor de VVD de hoogste prioriteit. Flevoland staat niet op slot en dat moet zo blijven!

 

Deze problematiek is echter niet in een paar maanden opgelost dus hiervoor zal capaciteit en kennis nodig zijn. In hoeverre is hiermee, ook in financiële zin, al rekening mee gehouden door GS? Wat de VVD betreft zullen hiervoor voldoende middelen moeten worden gereserveerd. De economische ontwikkelingen en de bouw van woningen mag wat de VVD betreft niet stagneren.


En in het verlengde van de stikstofproblematiek de uitwerking van het klimaatakkoord. Hier loopt de VVD niet voor weg en neemt haar verantwoordelijkheid. Wel hebben wij al eerder aangegeven dat het behapbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn en dat iedereen mee moet kunnen doen. Voor de VVD ligt er geen taboe bij innovatieve vormen van energieopwekking. Dat blijft voor ons het uitgangspunt. Ook willen wij dat er bij de uitvoering wordt gewerkt binnen wat is afgesproken bij het opstellen van het coalitieakkoord.


Ook hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de bodemdaling. Voor ons is dit zeker een prioriteit. Technische ontwikkelingen om het waterpeil te beïnvloeden zijn beperkt. Goede bodemkwaliteit voor onze voedselvoorziening is essentieel maar schaars. De VVD wil daarom ruimte geven aan innovatie in de landbouw waarbij veranderingen van grondgebruik ook aandacht zullen vragen.


Als laatste punt hebben wij aandacht gevraagd voor de toegenomen kosten van de aanleg van de infrastructuur. Bereikbaarheid blijft een speerpunt voor de VVD. We moeten kunnen blijven aanleggen en opbouwen op het gewenste kwalitatieve niveau. Onlangs hebben wij hier in de commissie over gesproken en wij zijn blij met de vaststelling van het door ons gewenste kwaliteitsniveau. Voldoende budget blijft noodzakelijk, ook als er sprake zal zijn van cofinanciering. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de verbreding van de A27.


Ook de verbetering van de bereikbaarheid naar het noorden van Flevoland heeft onze aandacht. Wat haalbaar is dat zal een onderzoek moeten aantonen. Dat wachten wij af.


Al met al zijn wij tevreden met de vastgestelde begroting en zien wij de uitvoering de komende tijd met vertrouwen tegemoet.