VVD is trots op het nieuwe coalitie akkoord! Flevoland: ruimte voor de toekomst

De fractie van de VVD is tevreden met het coalitieakkoord dat afgelopen woensdag in Provinciale Staten is besproken.

Na een lange informatie en formatieperiode hebben VVD, CDA, CU, PvdA, D’66 en GroenLinks elkaar gevonden om gezamenlijk te werken aan en in het belang van Flevoland.
Een mooie titel: “Flevoland, Ruimte voor de toekomst”, met meerdere betekenissen:
1: Flevoland heeft letterlijk de ruimte voor alle inwoners en bedrijven om te ondernemen, te wonen en te recreëren;
2: In Flevoland werken we op vele terreinen aan een duurzame toekomst voor ons en onze kinderen;
3: De titel past op de uitwerking van de liberale omgevingsvisie (ja, mits ipv neen, tenzij) met ruimte voor initiatief van inwoners, bedrijven en organisaties.

Het zal duidelijk zijn dat met dit akkoord een mooie balans is gevonden tussen programma’s van uiteenlopende partijen, tussen economische groei/ investeren in bereikbaarheid en duurzaamheid in vele aspecten.

Een belangrijk thema voor de VVD blijft het op orde houden van de bereikbaarheid van Flevoland. En dat ligt maar in beperkte mate in Flevoland. We hebben er andere wegbeheerders bij nodig. In de eerste plaats het rijk, maar ook andere provincies en partijen als ProRail en NS hebben de mogelijkheden om de Flevolandse bereikbaarheid te verbeteren. Daarom zetten we de komende jaren stevig in op het beïnvloeden van de besluitvorming van die andere overheden. Maar we gaan ook zelf fors investeren in bereikbaarheid / mobiliteit. Daarvoor is structureel veel geld uitgetrokken. Een andere belangrijke ontwikkeling in Flevoland is die van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) bij Marknesse waar we het mogelijk gaan maken nieuwe mobiliteitsoplossingen in de praktijk te testen.

Andere belangrijke punten voor de VVD in het akkoord:

  *   We blijven ons inzetten voor opening van Vliegveld Lelystad Airport;
  *   We maken geen onderscheid tussen verschillende soorten landbouw. Laat de boeren het zelf bepalen in plaats van het op te leggen;
  *   Megastallen blijven toegestaan;
  *   Er komen geen nieuwe windmolens bij, anders dan door “opschalen en saneren”, dwz voor elke nieuwe molen minimaal 2 molens weg.
  *   Voedselproductie gaat voor zonneweides op land;
  *   Een structureel sluitende meerjarenbegroting;
  *   Geen reëele verhoging van de opcenten Motorrijtuigenbelasting;

Een meermalen terugkerend thema in het akkoord is verduurzaming zoals circulaire economie. De VVD wil de nieuwe economie benutten om de werkgelegenheid voor Flevolanders te vergroten. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee en het zal veel vragen om daar de komende vier jaar voortgang in te boeken. We zien mooie kansen voor innovatie, ondernemerschap en kennisontwikkeling.

We dienen het belang van Flevolanders door een betere aansluiting te zoeken van onderwijs en arbeidsmarkt en het verhogen van het opleidingsniveau. De Human Capital Agenda. Een goede zorginfrastructuur heeft daarbij onze bijzondere aandacht, net als het op peil houden van een gezonde, groene leefomgeving waarin het prettig is wonen en recreëren is.
We gaan meer middelen inzetten tegen criminaliteit en ondermijning, dat wel degelijk ook in Flevoland speelt.

In de bijlage de volledige eerste termijn van de VVD.
Op 10 juli is voorts Jan de Reus benoemd tot Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Landschap en Wonen, Mobiliteit (incl OV), infrastructuur, Lelystad Airport , het MITC inclusief Smart Mobility. Voorts is hij 1e vervanger van de Commissaris van de Koning.
Na de vakantie kiest de VVD-fractie een nieuwe fractievoorzitter.
Tot lid van PS is benoemd Jan de Haan uit Lelystad en tot burgerlid, Elise Broen uit Almere.