Nieuw coalitieakkoord in Flevoland: Ruimte voor de toekomst!

De Fractie van de VVD is tevreden met het coalitieakkoord dat er nu na een lange informatie en formatieperiode ligt. 6 partijen in het brede midden hebben elkaar gevonden om gezamenlijk te werken aan en in het belang van Flevoland.

Nieuw coalitieakkoord in Flevoland: Ruimte voor de toekomst!

 

De Fractie van de VVD is tevreden met het coalitieakkoord dat er nu na een lange informatie en formatieperiode ligt. 6 partijen in het brede midden hebben elkaar gevonden om gezamenlijk te werken aan en in het belang van Flevoland.

Een mooie titel: “Ruimte voor de toekomst”, met meerdere betekenissen:

 • 1.       Flevoland heeft letterlijk de ruimte voor alle inwoners en bedrijven om te ondernemen, te wonen en te recreëren;
 • 2.       We werken op vele terreinen aan een duurzame toekomst voor ons en onze kinderen;
 • 3.       De titel geeft ook ruimte aan de liberale uitwerking van de omgevingsvisie met ruimte voor initiatief.

Voor de VVD zijn inhoudelijk de volgende punten uit het akkoord belangrijk:

 • ·         Er wordt fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid (mobiliteit en infrastructuur);
 • ·         Veel middelen voor versterking economie, zoals subsidiefondsen voor bedrijven en extra budget voor Horizon, zodat onze nieuwe ontwikkelingsmaatschappij de ruimte krijgt om bedrijven aan te trekken en te faciliteren.
 • Deze eerste twee punten zijn erg belangrijk voor het creëren van banen voor onze inwoners, want het hebben van werk is, volgens de VVD, de beste manier om jezelf te kunnen ontplooien.
 • Daarnaast zijn de volgende punten ook van wezenlijk belang:
 • ·      We gaan stevig inzetten/ lobbyen op verbreding van de A27 , de N50 en de komst van de IJmeerverbinding;
 • ·         Brede steun voor Lelystad Airport dat, ondanks de brief van de minister van I&W van 2 juli, in 2020 open kan;
 • ·         Geen reële verhoging van de opcenten Motorrijtuigenbelasting;
 • ·         Een sluitende meerjarenbegroting;
 • ·         Een energietransitie die haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn voor al onze inwoners;
 • ·         Geen nieuwe windmolens op land tenzij dat plaatsvindt in kader van opschalen en saneren (dus minder windmolens);
 • ·         Zon op waardevolle landbouwgrond in uiterste noodzaak. Voedselproductie gaat voor zonneweides;
 • ·         Duidelijke steun voor onze landbouwers. Vanuit de provincie maken we geen verschil tussen verschillende soorten landbouw;
 • ·         Doorzetten van het ingezette beleid m.b.t. Oostvaardersplassen zodat er definitief een einde komt aan het dierenleed van de afgelopen jaren;
 • ·         We gaan als provincie met onze partners door met de ontwikkeling van een Mobiliteits & Infrastructuur Test Centrum bij Marknesse. Dat is belangrijk voor de sociaal-economische structuurversterking van de NOP;
 • ·         Smart Mobility en verkeersveiligheid zijn bouwstenen voor actualisatie van het Mobiliteitsplan.
 • ·         We gaan meer middelen inzetten tegen criminaliteit en ondermijning. Zo komen er o.a. meer handhavers bij (groene BOA’s) om verloedering (drugsafval etc) in het buitengebied tegen te gaan.

Al met al is de VVD tevreden met het coalitieakkoord en de fractie ziet de komende 4 jaar daarom ook met vertrouwen tegemoet.

Woensdag 10 juli is het debat over het coalitieakkoord en de stemming over de te benoemen Gedeputeerden. Voor de VVD is dat onze lijsttrekker, Jan de Reus, die tevens 1e loco-commissaris wordt met een belangrijke portefeuille waarin Ruimtelijke ordening en Wonen, Mobiliteit inclusief OV, Infrastructuur , Lelystad Airport en de ontwikkeling van het MITC.

De fractie kiest de komende weken een nieuwe fractievoorzitter.

We houden u op de hoogte.