Een historisch moment! Het beleid in de Oostvaardersplassen gaat veranderen!

De provincie is sinds januari 2017 verantwoordelijk voor zowel het natuurbeheer als voor het welzijn van de grote grazers. Dat lag voorheen deels bij de provincie en deels bij het Rijk. Conform de wens van de VVD is aan die onduidelijke situatie een eind gekomen.

De VVD wil dan ook naar één beheerplan voor het gehele gebied i.p.v. allerlei verschillende plannen. Dat geeft de broodnodige helderheid. Dat doet recht aan de verantwoordelijkheid voor Natura 2000 en dierenwelzijn. Dat kan nu ook in goede samenwerking tussen provincie en de beheerder Staatsbosbeheer (SBB). Daarbij is nu tevens goede afstemming mogelijk met het beleidsplan voor Nationaal Park Nieuw Land.

Na de overdracht aan de provincie heeft de VVD samen met de SGP een initiatiefvoorstel ingediend met als drie doelen:

1. Ondersteuning doelstelling Natura 2000 en OVP als vogelreservaat;

2. Versterking van landschap en biodiversiteit;

3. Beheer op basis van ecologische draagkracht.

Het initiatiefvoorstel is in de Staten op 19 juli 2017 aangenomen. Dit heeft geleid tot een integraal rapport opgeleverd door de commissie van Geel in april 2018. De vragen die wij hadden over wat er met het gebied zou moeten gebeuren zijn daarin voor ons voldoende beantwoord. Voor de VVD-Statenfractie is het dierenwelzijn belangrijk, geen hongerende dieren, in geen geval een situatie als afgelopen winter. Ook moet het gebied aantrekkelijk en beleefbaar zijn . “De natuur moet zich kunnen ontwikkelen, en niet worden vastgezet”. Biodiversiteit en belevingswaarde is een vergeten hoofddoelstelling van Natura 2000. De afgelopen jaren is al veel veranderd door extra wandelroutes, nieuwe boombeplantingen en de uitbreiding van de bezoekerscentra. Maar dit is onvoldoende voor die gewenste biodiversiteit en belevingswaarde, er moet méér gebeuren.

Wij hebben na de adviezen in het rapport van Geel veel meningen mogen ontvangen van diverse experts en insprekers op allerlei gebied, vaak ook tegenstrijdig aan elkaar.

Voor de VVD is wat we gaan doen van belang dit om te komen tot een goed beheer van het gebied. Eerst de korte termijn maatregelen, zo snel mogelijk, daarna de maatregelen op lange termijn zodat wordt gerealiseerd wat wij willen. Hoe we het gaan doen is niet aan Provinciale Staten maar aan Gedeputeerde Staten. De VVD heeft hen gevraagd om als het besluit genomen is na de zomer te komen met verdere uitwerking van de mogelijkheden en onmogelijkheden en ons te informeren over de stand van zaken. Ook willen wij op gezette tijden worden geïnformeerd over de stand van zaken en dat gedurende meerdere jaren.

Op 11 juli heeft een ruime meerderheid in Provinciale Staten het besluit genomen om het beleidskader van de Oostvaardersplassen te veranderen