LTO Noord Flevoland in gesprek met VVD kandidaten voor het waterschap

Uitgebreid is stilgestaan bij het Actieplan Bodem & Water. Een programma dat nu in de Noordoostpolder als pilot van het Deltaprogramma Agrarisch Water in uitvoering gaat komen. Arnold Michielsen daarover:”naast eerst de noodzakelijke bewustwording bij de boeren, is het van groot belang dat de deelnemende partijen, te weten provincie, waterschap en LTO Noord Flevoland, gezamenlijk de schouders onder dit actieplan hebben gezet. Door nu samen op te trekken wordt niet alleen een betere waterkwantiteit en -kwaliteit gerealiseerd, maar realiseert de LTO tegelijkertijd haar doelstelling van 2% ontwikkelingsruimte per jaar. En daar wordt iedereen gelukkig van”, aldus de provinciaal voorzitter. In dit plan is verbetering van de bodemkwaliteit een belangrijke insteek, waardoor tegelijkertijd een betere waterberging wordt gerealiseerd.

Tijdens het bezoek van een delegatie van de VVD waterschapslijst aan het bedrijf van Co van de Dries nabij Nagele, werd ook stilgestaan bij de bodemdalingproblematiek in dit deel van de Noordoostpolder. Zowel de provincie als ook het waterschap hebben al eerder gezegd dat op lange termijn deze bodemdaling alleen tegen gegaan kan worden, als het voortdurend verlagen van het grondwaterpeil wordt gestopt. Dat betekent dat van een mogelijke onderbemaling in dit gebied geen sprake zal zijn. Akkerbouwer Co van de Dries vond dat wel begrijpelijk, maar pleitte er wel voor dat nu in samenwerking met de boeren verder gezocht wordt naar alternatieven. Zelf denken ze aan een meer flexibel peilbeheer en misschien op lange termijn ook nog een functie in het kader van blauwe diensten. De bij het bezoek aanwezige Heemraad Jaap Naaktgeboren wees op het belang van een goed gebiedsonderzoek op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden. Verder wees hij op de eigen verantwoordelijkheid van de boeren m.b.t. de waterafvoer op kavelniveau. Vandaar zijn oproep: “houdt uw slootbodem schoon en zorg voor voldoende slootprofiel”.

Op de vraag aan Van de Dries en zijn zoon René (vice-voorzitter van het FAJK) hoe zij het waterschap ervaren, werd enerzijds gewezen op de goede samenwerking rond bijvoorbeeld het actieplan, maar tegelijkertijd werden zorgen geuit dat het waterschap moet oppassen om zich buiten de kerntaken met meer algemene zaken te gaan bemoeien. “Dat zorgt alleen voor extra kosten, die ook weer voor een deel op ons bordje komen, aldus Van de Dries.

De VVD delegatie herkende veel van wat is gezegd en vond daarin voldoende aansluiting bij hun verkiezingsprogramma. Tenslotte stak Heemraad Naaktgeboren de ondernemers nog een hart onder de riem door te stellen:  ”het gebied is wel kwetsbaar, maar wij het niet op”.

Bezoek LTO Noord