Informateur adviseert coalitie: VVD, CDA, SP en D66

Vanmorgen heeft mevrouw Tanja Klip-Martin tijdens een openbare bijeenkomst advies uitgebracht over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Flevoland.

Op basis van de met alle fracties gevoerde gesprekken komt de informateur tot het advies om een coalitie van VVD, CDA, D66 en SP te onderzoeken. Daarbij kunnen verdere gesprekken tussen CDA, CU en SGP nog leiden tot een onderlinge samenwerkings- en/of ondersteuningsafspraak. ‘Het is aan partijen zelf hier verdere invulling aan te geven’ aldus mevrouw Klip-Martin.

Mevrouw Klip-Martin: ‘De in mijn advies genoemde, te onderzoeken coalitie voldoet aan de in de informatieopdracht gestelde criteria van een werkbare meerderheid, een gedeelde visie en ambitie en vertrouwen in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen van de provincie Flevoland’.

De informateur geeft verder aan dat er programmatisch tussen deze partijen geen grote verschillen zitten, die niet overbrugbaar zijn. Er bestaat consensus over beperken tot kerntaken, continuïteit van beleid en een ‘boost’ geven aan de verdere dynamische ontwikkeling van Flevoland.

De VVD heeft, als grootste partij, burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal gevraagd de rol van formateur op zich te nemen. Wouter Kolff was eerder informateur en formateur in de gemeente Lelystad. Jaap Lodders: ‘de heer Kolff heeft die rol op een voortreffelijke wijze vervuld.’  

De komende weken zullen de vier partijen met elkaar spreken over de vorming van een nieuwe coalitie. Naast het formuleren van een coalitieakkoord zal er ook gesproken worden over de personele invulling van het nieuwe college en de portefeuilleverdeling.

Vanuit de VVD-fractie zullen Jaap Lodders en Jan de Reus de onderhandelingen voeren.

De VVD wil Tanja Klip-Martin danken voor haar helder advies en de prettige manier waarop zij invulling aan haar opdracht heeft gegeven.

Jan de Reus, Fractievoorzitter