VVD tevreden over uitstekend coalitieakkoord

Flevoland: innovatief en ondernemend Woensdag 13 mei heeft formateur Wouter Kolff het coalitieakkoord gepresenteerd wat tot stand gekomen is na onderhandelingen tussen VVD, CDA, SP en D66. Het akkoord draagt de titel “Flevoland: innovatief en ondernemend”. Tijdens de presentatie zijn ook de leden van Gedeputeerde Staten bekendgemaakt.

Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid staan de komende vier jaar hoog op de politieke agenda. Het beleid dat in 2011 is ingezet wordt in grote lijnen voortgezet en waar nodig zijn ambities aangescherpt of komen er aanvullende financiële middelen beschikbaar om een extra impuls te geven.
Aangezien de financiën van de provincie op orde zijn is er deze periode ruimte om te investeren. Incidenteel investeert de nieuwe coalitie ruim € 14 miljoen, en structureel de komende vier jaar in totaal € 2 miljoen. Daarnaast wordt € 5 miljoen ingezet voor de beperking van de hoogte van de opcenten motorrijtuigenbelasting (provinciale belasting).

De VVD is tevreden met het bereikte resultaat. Veel speerpunten uit het VVD-verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het akkoord.
Zo wordt er voortvarend verder gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar huidige knelpunten maar ook mogelijk toekomstige knelpunten.
Om de werkgelegenheid te stimuleren wordt volop ingezet op een aantal belangrijke gebiedsontwikkelingen zoals: Flevokust, Amsterdam Lelystad Airport en de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Flevoland kan zich daardoor ontwikkelen tot een belangrijk logistiek knooppunt. Daarnaast wordt het Midden- en Kleinbedrijf verder ondersteund en is er aandacht voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Om de agrarische sector in Flevoland alle kans te geven zich verder te ontwikkelen wordt de Agenda Vitaal Platteland uitgewerkt. De leefbaarheid van het landelijk gebied krijgt daarbij extra aandacht.

Ook is er aandacht voor de bestuursstijl. “We willen een provincie zijn die naast inwoners, ondernemers en organisaties staat. Zo willen we ons ook verhouden tot de gemeenten en het waterschap, uiteraard zonder hun rol en verantwoordelijkheid over te nemen” zo staat te lezen in het coalitieakkoord.

Namens de VVD zal lijsttrekker en huidig gedeputeerde Jaap Lodders plaatsnemen in het college van Gedeputeerde Staten. De VVD-gedeputeerde krijgt daarbij de portefeuille Mobiliteit en Ruimte (waaronder wonen en water), Lelystad Airport, OMALA, Schaalsprong Almere, IJsseldelta-Zuid, Rijksvastgoed en Sport.
Eén van de taken die voorkomt uit het coalitieakkoord en waar Jaap Lodders verantwoordelijk voor wordt is het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.

Het nieuwe college wordt op 20 mei geïnstalleerd. Voorafgaand aan de installatie debatteren Provinciale Staten over het akkoord.