Installatie College van Gedeputeerde Staten

Namens de VVD Flevoland heeft Jan de Reus, fractievoorzitter, onderstaande woorden uitgesproken tijdens de installatievergadering op 20 mei 2015.

Voorzitter, leden van PS en overige aanwezigen,

Ik begin mijn betoog met een korte terugblik op de afgelopen verkiezingen.
Een landelijk beeld van een verdergaande versplintering. Het wordt lastiger om stabiele coalities met een beperkt aantal partijen vorm te geven. Steeds meer partijen, afsplitsingen van partijen en minder stabiele coalities zijn daarvan een gevolg.
Ons kiesstelsel staat onder druk en het wordt tijd dat men in Den Haag nu eens echte politieke moed durft te tonen door ons kiesstelsel aan te passen. Door de versplintering zal het overigens steeds moeilijker worden om een tweederde meerderheid te verkrijgen voor een grondwetswijziging. Het beroemde polderen lijkt wel een eufemisme om je verantwoordelijkheid voor een goed bestuur te ontlopen.

Dan naar Flevoland:
De uitslag gaf een – op het eerste gezicht – verwarrend beeld voor de provincie. Een uitslag goeddeels bepaald door landelijke tendensen. 
Ook daar - zou je bij een aanpassing van het kiesstelsel - wat aan kunnen en moeten doen. Bijvoorbeeld door Statenverkiezingen gespreid door de jaren heen te laten plaatsvinden en op een andere manier met de verkiezing van de leden van de 1e kamer om te gaan (of zelfs maar afschaffen?).

Na een diepere analyse van de uitkomst en de gesprekken met de informateur kwam er toch wel een helder beeld naar voren.
Een coalitie van VVD en CDA aangevuld met ….
Dan lopen meningen uit elkaar; wat is die aanvulling dan wel?
Op basis van de uitslag en adviezen van partijen kom je tot een duidelijke keuze, namelijk VVD en CDA aanvullen met winnaars en om het beheersbaar te houden met zo min mogelijk partijen komen tot een werkbare meerderheid.
En dat betekent dus SP (winst 2) en D66 (winst 1).
Andere winnaars zoals 50+ en PvdD brengen op zich geen meerderheid tot stand (los van de inhoudelijke verschillen).

Inhoudelijk;
“Flevoland: innovatief en ondernemend”.
De titel van het coalitieakkoord 2015 – 2019 dekt de lading prima, want dat willen we zijn en daar is nog werk aan de winkel.
Vandaar ook dat economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid de komende vier jaar hoog op de politieke agenda staan.
Het beleid dat in 2011 is ingezet wordt in grote lijnen voortgezet en waar nodig zijn ambities aangescherpt of komen er aanvullende financiële middelen beschikbaar om een extra impuls te geven.
Aangezien de financiën van de provincie inmiddels op orde zijn is er deze periode ruimte om te investeren. Incidenteel investeren we ruim € 12 miljoen, en structureel de komende vier jaar in totaal € 8 miljoen extra. Er wordt € 5 miljoen ingezet voor de verlaging van de voorziene stijging van de opcenten motorrijtuigenbelasting.

De VVD-fractie is tevreden met het bereikte resultaat.  Veel speerpunten uit het VVD- verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het akkoord. Zo wordt er voortvarend verder gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar huidige knelpunten maar ook mogelijk toekomstige knelpunten.
Om de werkgelegenheid te stimuleren wordt volop ingezet op een aantal belangrijke gebiedsontwikkelingen zoals: Flevokust, Amsterdam Lelystad Airport en de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Flevoland kan zich daardoor ontwikkelen tot een belangrijk logistiek knooppunt. Daarnaast wordt het Midden- en Kleinbedrijf verder ondersteund en is er aandacht voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 Om de agrarische sector in Flevoland alle kans te geven zich verder te ontwikkelen wordt de Agenda Vitaal Platteland uitgewerkt. De leefbaarheid van het landelijk gebied krijgt daarbij extra aandacht.

Over uitwerking gesproken: Ik verzoek het nieuwe College van GS in september/oktober met een uitvoeringsprogramma naar PS te komen.

Er ligt wat ons betreft dus een mooi akkoord.
En zoals Jaap Lodders het afgelopen zaterdag al bij omroep Flevoland verwoordde: Vanaf het begin van de onderhandelingen was de sfeer goed en men was en is bereid elkaar wat te gunnen.
En laten we eerlijk zijn: ook in de politiek geldt dat de gun-factor vaak bepalend is.

Dat blijkt ook uit de paragraaf m.b.t. de Bestuursstijl. In het bijzonder waar het gaat over de samenwerking tussen PS en GS en PS onderling.
Een samenwerking gebaseerd op een constructieve dialoog, open, samen optrekken, vanuit vertrouwen.
Dat vraagt iets van GS, van de coalitiefracties en van de niet-coalitiepartijen. Wij als VVD, CDA, SP en D66 hebben de handreiking gedaan door tijdens het proces alle partijen al uit te nodigen met speerpunten / voorstellen te komen.
Veel van de opmerkingen zijn ook meegenomen en komen herkenbaar in het akkoord terug. Een handreiking van onze kant.
Wij zien het aannemen van die handreiking verwachtingsvol tegemoet.

We gaan ervoor opdat Flevoland, deze mooie provincie, zich verder kan door-ontwikkelen. Daar zit immers ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als PS.

VVD-fractie: 20 mei 2015.