Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen

Vrijwel dagelijks zien wij beelden van vele grote grazers die dood in de troosteloze vlakte liggen, uitgemergeld, bezweken of uitgemergeld getroffen door een verlossende kogel van een van de beheerders van Staatsbosbeheer. De aantallen grote grazers achter de hekken van de Oostvaardersplassen zijn in de afgelopen jaren gestaag gegroeid tot vele duizenden mede omdat er geen natuurlijke vijanden leven die de zwakkere broeders uit de weg ruimen. In de winter is er voor de vele grote grazers geen hap meer te eten en verhongeren de dieren massaal. Dieren die naar verwachting het eind van de winter niet zullen halen worden afgeschoten, deze winter tot nu toe al zo’n 2000. Om in te kunnen schatten of een dier de winter niet zal overleven zal het uiterlijk al in zekere mate uitgemergeld moeten zijn.

Dat wat er nu gebeurt en afgelopen jaren ook gebeurde was voor de VVD-fractie in Provinciale Staten van Flevoland aanleiding om in 2017 samen met de SGP een initiatiefvoorstel in te dienen om te komen tot een beter beheer in de OVP. Het op de oude voet doorgaan en maar stellen, zoals Frans Vera (een van de bedenkers van het plan met het inbrengen van grote grazers) , dat het goed gaat is een belediging voor ieder die het welzijn van dieren aan het hart gaat.

Om maar te roepen dat dit de natuur is, is volgens ons, nog steeds een volstrekt verkeerde weergave van de werkelijkheid.

Het initiatiefvoorstel gaf aan dat er een onafhankelijke commissie moest komen die met een voorstel moet komen hoe het anders en beter kan.
Die Commissie Van Geel had al klaar moeten zijn. wij verwachten dat rapport echter eind maart/ begin april.
Daarmee is deze winter verloren, maar de VVD hoopt op een structurele oplossing, waarbij het aantal dieren in relatie wordt gebracht met de draagkracht van het gebied.
Daar gaat het de VVD om.
Dan krijgen we niet ieder jaar weer van die “dier-onterende” toestanden in de OVP.

Een mogelijke sluimerende complicatie is dat twijfel is ontstaan of Flevoland wel voldoende bevoegdheden heeft om het beleid te kunnen veranderen. Daar werd eerder ook al door een hoogleraar aan getwijfeld, die de afspraken tussen het Rijk en de provincie onderzocht. Vanuit de Tweede Kamer-fractie van de VVD zijn vragen gesteld aan minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit om de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie Flevoland over de Oostvaardersplassen onder de loep te nemen.
De minister heeft geantwoord dat ze het initiatief aan de provincie laat.

De reactie van de Minister kunnen wij  plaatsen. Ze had natuurlijk ook zelf contact met de provincie kunnen opnemen, maar dat is niet gebeurd. Ik ga ervan uit dat de nieuw te benoemen Gedeputeerde (in het nieuwe College van Gedeputeerde Staten) dat rapport van Van Geel afwacht en dan gaat handelen (waarbij een van de opties kan zijn om de overeenkomst met het Rijk aan te passen).
Het is nog even afwachten, maar de ook VVD-fractie houdt de vinger met grote zorg aan de pols.

Zie ook eerdere berichten en het initiatiefvoorstel op onze website (6 januari 2017).

Jan de Reus
Fractievoorzitter VVD Statenfractie