Nieuwe Meerderheidscoalitie in Provinciale Staten:

De VVD gaat samen met CDA, D66, PvdA en ChristenUnie het nieuwe dagelijkse bestuur voor de provincie Flevoland vormen. Zo luidt het advies van informateur Bas Jan Van Bochove dat op donderdag 15 maart aangeboden is aan Commissaris van de Koning, Leen Verbeek. De vijf partijen gaan samen een nieuw meerderheidscollege vormen en leveren ieder een eigen gedeputeerde. De nieuwe coalitie was noodzakelijk na de ontstane bestuurscrisis waarbij de gedeputeerden op 1 maart hun ontslag hebben ingediend.

De crisis in het provinciebestuur waarbij VVD, CDA en D66 het vertrouwen hebben opgezegd in Gedeputeerde Meijer van de SP heeft ertoe geleid dat onze Gedeputeerden hun ontslag hebben ingediend.

Daardoor ontstond een nieuwe situatie waarbij een nieuw College moest worden gevormd voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2019. Na een gespreksronde van de Commissaris van de Koning is een informateur, de heer Bas Jan van Bochove, is aangesteld.

Meerderheidscoalitie
In de afgelopen week heeft de informateur met alle fracties uit Provinciale Staten gesprekken gevoerd over de ontstane situatie. Daaruit bleek dat uiteindelijk een meerderheid van de fracties van mening is dat er behoefte is aan stabiliteit en continuïteit en dat de voorkeur daarbij uitging naar een brede meerderheidscoalitie, dit boven een minderheidscoalitie van VVD, CDA en D66. Uit die gesprekken bleek dat de combinatie  VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie op basis van de inhoud de meest reële kans van slagen had.
Voor de VVD is het uitgangspunt bij de gesprekken geweest: zo snel mogelijk een oplossing uit de bestuurlijke impasse opdat er voor 1 april een nieuw college van GS kan aantreden
De VVD-fractie vindt het belangrijk dat partijen vanuit een bestuurlijke verantwoordelijkheid handelen en het belang van Flevoland in het oog houden in plaats van partijpolitieke spelletjes spelen.

Coalitieakkoord uitgangspunt
Voor de VVD was een absolute eis dat het huidige coalitieakkoord ‘innovatief en ondernemend’ recht overeind bleef staan.
In de gesprekken met de 5 partijen hebben alle partijen dat geaccepteerd. Wel hebben we enkele accenten aangebracht. Daarbij gaat het om:

·        Energie agenda: een versnelling, aanscherping en participatie door Flevolanders, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven;
·        Openbaar vervoer: we maken een businesscase voor alle gebieden waarvoor in de komende collegeperiode (2019-2023) een concessie moet worden verleend. Op basis van een goede en gedegen businesscase zijn we bereid te overwegen of er middelen toegevoegd moeten worden;
·        Oostvaardersplassen: We wachten het advies van de commissie Van Geel af. Daarna is het een vrije kwestie in de Staten;
·        Opgave Krachtige samenleving (één van de opgaven van de Omgevingsvisie): Er komt een uitwerkingsplan om tot de besteding van de reeds beschikbaar gestelde middelen te komen.
      Niet toevallig zijn dit ook onderwerpen die tot de portefeuille van de SP-Gedeputeerde behoorden.

Het rapport van de informateur wordt op dinsdag 20 maart besproken in Provinciale Staten.
Wordt vervolgd.

Jan de Reus
Fractievoorzitter