De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) een stuk dichterbij!

Provinciale Staten heeft op 19 juli jl. unaniem ingestemd met het inpassingsplan en bijbehorende milieueffectrapportage MSNF! Het was geen gelopen race. Mede dankzij de VVD ligt er nu een goed inpassingsplan met een stevig financieel fundament.

Economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland

De maritieme servicehaven is een belangrijk speerpunt van de VVD én van de coalitie, waarvan de VVD deel uitmaakt. Wij vinden de nieuwe servicehaven van groot belang voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Op die manier kunnen we vitale bedrijven behouden, die zich anders wegens ruimtegebrek in de oude haven buiten de provincie zouden vestigen. Tegelijkertijd biedt het nieuwe groeikansen, zoals specialistische scheepsbouw en onderhoud, waardoor ook het aantal banen flink zal toenemen.

VVD voorwaarde: sluitende businesscase

Voor de VVD was een sluitende businesscase een belangrijke voorwaarde voor instemming met het inpassingsplan. We hebben dat in de diverse PS- en Commissievergaderingen bepleit en bewaakt. Met het investeringsbesluit door Provinciale Staten (19 juli 2017) is aan deze voorwaarde voldaan.

Geen gelopen race

Het was geen gelopen race. Zo heeft de provincie op 7 maart j.l. besloten de rol van risicodragend ontwikkelaar op zich te nemen, omdat bleek dat alleen een overheidspartij de haven kan ontwikkelen. De gemeente Urk gaf in december 2016 aan de rol van ontwikkelaar niet op zich te kunnen nemen om financiële en organisatorische redenen. De andere gemeenten (Dronten en NOP) hadden dit al eerder aangegeven. Ook de harde voorwaarde dat er absoluut geen op- en overslag mag plaatsvinden op de nieuwe haven (i.v.m. concurrentie Flevokust) werd aanvankelijk niet door alle partijen gedragen.

We complimenteren gedeputeerde Appelman voor het gevoerde proces en feliciteren alle betrokken partijen - en in het bijzonder de ondernemers - met dit mooie resultaat.


Naar verwachting gaat de aanbesteding eind 2018 van start en besluiten Provinciale Staten in het voorjaar 2018 of de maritieme servicehaven er komt.

Elise Broen
Fractie VVD Flevoland