Initiatiefvoorstel van de VVD mbt beheer Oostvaardersplassen is aangenomen

De VVD-fractie is blij dat Provinciale Staten op 8 februari heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel inzake Oostvaardersplassen. Het voorstel van VVD en SGP, en mede ondersteund door de meeste andere partijen, werd met grote meerderheid aangenomen. De fractie wacht de voorstellen voor uitwerking door GS met belangstelling af. we verwachten dat er nu stappen gezet kunnen worden om het jaarlijks afschieten dan wel creperen van zo’n 1500 dieren tegen te gaan.

Voorts dat het gehele gebied aantrekkelijker wordt gemaakt, waarbij de bio-diversiteit wordt versterkt.
Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan geldende wet- en regelgeving zoals Natura 2000.
Die wetgeving is echter niet in beton gegoten, zoals ook blijkt uit recente uitspraken van de Raad van State.