VVD wil Flevoland volledig digitaal ontsluiten

VVD-fractie in Flevoland heeft via een concept-motie bereikt dat het College voortvarend aan de slag gaat met een activiteitenplan om te komen tot snel internet in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Dit als vervolg op eerdere initiatieven van de VVD op dit dossier.

Activiteitenplan

Op basis van marktconsultatie en vraagbundeling is gestart met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden in Noordelijk Flevoland. De VVD wil nu dat de provincie proactief een activiteitenplan opstelt voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Vanuit een breed en integraal beleidsperspectief moeten we naar concrete oplossingen, die zijn gebaseerd op behoefte - kwaliteit, kwantiteit en urgentie - toekomstbestendigheid, kosten en betalingsbereidheid.

Basis-nutsvoorziening

Snel internet is immers een basis-nutsvoorziening die, naar verwachting in de toekomst in belang zal groeien; denk in dit kader aan E-government, E-health, E-commerce, E-services en E-education. Maar ook in het licht van het herbestemmen van (bedrijfs-) gebouwen in kernen, op bedrijfsterreinen en op het platteland. Snel internet, van kwalitatief en kwantitatief uitstekend niveau, kan fors bijdragen aan een goede én onderscheidende identiteit van de provincie Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Snel internet draagt tevens bij aan het realiseren van de provinciale groeiambities én het versterken van sociale cohesie. Op deze wijze worden de doelstellingen van de Digitale Agenda van de EU sneller bereikt en dat is van wezenlijk belang voor economie en samenleving.

Steun van overheden blijkt nodig te zijn om met name de zogenaamde onrendabele gebieden aangesloten te krijgen op toekomstbestendige breedbandnetwerken. De VVD bepleit o.a. een op oplossingen gerichte enquête bij de ruim 900 adressen (bewoners en bedrijven) op het platteland die niet via een andere wijze over snel internet (kunnen) beschikken.