Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde

Afgelopen weken is het Voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde uitgebracht. Dit wijkt af qua hoogte van de molens bij Almere. De VVD-fractie heeft daarover vragen gesteld aan GS.

Opvallend is dat initiatiefnemers zich niet lijken te houden aan het regioplan wind m.b.t. de daarin vastgestelde hoogte van de molens langs de A27.

De fractie heeft gevraagd of er een zienswijze wordt ingediend door GS omdat het voorkeursalternatief (VKA), dat gebaseerd is op een eerder besproken variant, langs de A27 afwijkt van de in die variant vermelde tip- en ashoogte.

Ook de onderbouwing van het VKA m.b.t. een ashoogte van meer dan 120 meter strookt niet met het vastgestelde regioplan. Volgens de VVD-fractie zijn er alternatieven (zoals 3a ongewijzigd), die wel aan het regioplan voldoen waarmee ook de energiedoelstellingen worden behaald.
Natuurlijk begrijpen we dat de initiatiefnemers een zo groot mogelijke opbrengst willen, maar als fractie kijken we naar alle belangen, dus ook naar die van de omwonenden.

Het destijds door ons ingediende amendement m.b.t. de hoogte van de windmolens had twee doelen, namelijk een compromis tussen de windvereniging en bewoners van Almere en om “ verrommeling in de lucht”  tegen te gaan.

De Gedupeerde gaf aan dat op korte termijn overleg is met het ministerie, waarbij zal worden aangegeven dat het VKA van de windvereniging niet strookt met het regioplan. Daarbij zal hij aangeven dat er een betere onderbouwing moet komen van waarom er wordt afgeweken van het regioplan. De enige mogelijkheid om af te wijken is als er geen positieve business case is. Dat zal de windvereniging dus hard moeten aantonen.

De VVD-fractie heeft er tevens op gewezen dat het ministerie van EZ zich dient te houden aan de gemaakte afspraken dat het Regioplan leidend is.

Indien ambtelijk overleg niet tot een oplossing / aanpassing leidt dan zal een zienswijze worden ingediend.

We houden de vinger aan de pols.