VVD is op hoofdlijnen tevreden met de perspectiefnota 2016-2020

Zoals U gewend bent vind de VVD investeringen in economie en bereikbaarheid belangrijk want dat daar komen banen vandaan, niet van de overheid. Dus daar zullen we komende tijd weer sterk aandacht aan moeten schenken. Het gaat namelijk beter, maar we zijn er nog niet.

VVD is ook voor een bestuur dat transparant is, verantwoordt en verantwoordelijkheid neemt inzake maatschappelijke ontwikkelingen.
Over dat laatste punt: de huidige instroom van asielzoekers is een uitdaging voor onze samenleving. Voor echte vluchtelingen is altijd, zij het tijdelijk, plaats. Wel dienen we ons bewust te zijn van de oprechte zorgen die bij onze inwoners leven. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.

 

Dat brengt mij op het voorstel inzake Culturele participatie.
Laat ik maar eerlijk en duidelijk zijn. Dit is het niet.
Bij de bevolking zijn zorgen om de ontwikkelingen in de samenleving, om de toekomst van Flevoland en Nederland.

Is het niet juist een taak van de burgemeesters - als zij deze onzekerheid constateren bij de bevolking - om die weg te nemen en te communiceren met de bevolking en wat hebben zij daar dan aan gedaan? Als deze zorgen leven, moet er dan niet een serieus gesprek worden aangegaan met degenen die hier behoefte aan hebben?
De gedachte is nu om middels culturele participatie in gesprek te gaan met jongeren en volwassenen over hun boosheid. Je pakt een bak cultuur en dan verdwijnt het probleem. Bewoners hebben hun leefomgeving en Nederland als geheel zien veranderen en er staan groepen tegenover elkaar. Dat los je niet op met cultuur gedurende een aantal jaren! Het moet gaan over de inhoud. Te lang is er geen invulling gegeven aan duidelijkheid. Overheid moet niet praten met meel in de mond. 
Daarbij, niet schieten met hagel, maar serieus praten met juist diegenen die dat willen en is dat nu niet juist de taak van gemeentes?
VVD dient daarover een motie in, die breed ondersteund wordt è dictum

Voor het overige is de VVD tevreden, maar legt wel een aantal accenten, die wij graag willen uitgewerkt zien opdat die in begroting terug gaan komen.

Flevoland heeft een effectief bestuur nodig op alle niveau’s. De VVD pleit daarom voor een bestuurskrachtmeting van zowel onze Provincie als van onze gemeenten. Ik had er het vorig jaar over, maar GS wilde graag via bottom up. Wat is dan nu de stand van zaken ?
Ik verwijs in dit kader naar mededeling over IBT en daar wordt de VVD niet in alle gevallen vrolijk van.

 

Investeringen in economie en bereikbaarheid is dus een speerpunt.
Maar dan ook een financiële rol voor gemeenten, waar nodig.
Bijv. Maritieme Service haven NF. We wachten beide business cases af, maar op voorhand:  NOP en Urk dienen zoveel ZZL-gelden in te zetten. Als het prioriteit is voor Urk dan lijkt het me logisch dat ook bijv. de opbrengsten van verkoop visafslag daartoe worden ingezet. Niet alleen maar weer bij provincie aankloppen.

Spooraansluiting Flevokust is prioriteit als financieel haalbaar is. Enorme stimulans en daar kan provincie ook in mee investeren.

Batavialand: moeizame voorgeschiedenis, dus tijd om schoon schip te maken en nu door te pakken. Voor de transitie en samenvoeging zijn middelen door de provincie voor vrijgemaakt. Batavialand moet echter wel haalbaar zijn op basis van een goed transitieplan en een realistische en onderbouwde businesscase en daarbij relatie leggen met Kustontwikkeling & Bataviastad en overloop regelen (integrale aanpak van het gebied, samen met Lelystad).
Meteen, een vliegende start voor de nieuwe burgemeester.

De economie trekt aan. De werkloosheid is gedaald en Flevoland voert niet meer de lijst van provincies aan met de hoogste werkloosheid, dat is een positieve ontwikkeling. MKB-bedrijven groeien weer en zorgen hier voor werkgelegenheid, maar daar liggen ook onze zorgen (zie ook laatste mededeling over het MKB Doorstartfonds en Stichting MKB van de portefeuillehouder).
De VVD wil hierover graag snel van gedachten wisselen. Graag reactie van GS.

Goed dat we nog in derde kwartaal komen te spreken over economische visie, juist met meer nadruk op MKB en dan ook rol van OMFL. Dat moet anders  dan nu.

V.w.b. Circulaire economie: deze staat in de kinderschoenen. Slechts tot 2017 een marginaal bedrag en daarna niets meer. VVD vraagt daar aandacht voor. 

De agrarische sector verdient ruim baan om te groeien, inclusief intensieve veehouderij en ruimte voor nevenactiviteiten. Geen regels om op het slot te zetten.
In dit kader pleit de VVD voor experimenten met regelvrije gebieden.
Graag uw toezegging om daar in 2017 echt werk van te maken. Hebben we niets over gehoord in 2016.

Rol van de provincie t.a.v. bedrijventerreinen. Er is teveel en versnipperd.
Als ik de lijn doortrek geldt dit eveneens voor kantoorlocaties. Er is teveel leegstand en t.a.v. het bovenregionale karakter ligt een regietaak voor de provincie. Graag uw reactie, wanneer praten we hierover? Ik vroeg het vorig jaar bij begroting en nog geen enkele reactie vanuit GS.

Energietransitie:
Komen we over te spreken de komende tijd en wat betreft de VVD zullen we breed moeten kijken. Thorium hoort daar absoluut bij.
Ontwikkelingen m.b.t. gesmolten zout reactoren gaan snel en dat combineren met Thorium biedt grote kansen. Bovendien voor de critici: de snelste manier om CO2 te reduceren.

Plattelandsontwikkeling en fonds leefbaarheid:
Belangrijk en wanneer komt er wat. Zie ook het gestelde m.b.t. zorgen bij inwoners aan het begin van mijn betoog.
Daarbij is snel internet van belang en misschien moeten we verder gaan als provincie dan alleen maar een onderzoek financieren. Benieuwd hoe mijn collegae daar tegenaan kijken.

2017 wordt het jaar waar de provincie het voor het zeggen krijgt m.b.t. Grote grazers. Dan gaan we daarvoor beleid maken. Dus geen overdracht met mededeling dat het beheer zo blijft. We tekenen niet bij het kruisje.

Als laatste Bedrijfsvoering:
V.w.b. prestatie-indicatoren verwijs ik naar mijn bijdrage bij de Jaarrekening en de toezeggingen van de portefeuillehouder.

V.w.b. Organisatie / huisvesting:
Eerst visie op organisatie en dan de rest zoals huisvesting (behaviour meenemen) en daarbij afspraken maken over Plateaubenadering.

Resume, voorzitter
Economie en bereikbaarheid daar gaat het om.
Een daadkrachtige & duidelijke overheid die echt ingaat op zorgen van burgers.
Wij zien reactie graag tegemoet en de vertaling in de begroting voor 2017.

VVD-fractie PS 1 juni 2016.